ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife4.01 → Run #1014152

234578:345678,2356:7,1356:2357+d62584faf91c88e17130f20c2fc15e04 (brain)

Conway3D:
mutated SuperBrain
1b1s2o4H…(40)…GXHtH@L@
3Wa$yXCZGZJX
1q2q2V6Z…(24)…AGCZGWHo
Run #1014152: 5000 / 24950
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
0100%100%0%777D0011 k10 k
125%69%63%-31425 k
215%87%25%-15113

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2022