ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife4.01 → Run #1680818

tennisist (foam)

Conway3D:
mutated Battlestar
1b2Z5L6Z…(28)…ztz@HoKX
0v0V2f2L…(36)…BtCpDWGW
0J1v1Z3v…(26)…yXHvHZJU
Run #1680818: 10000 / 40843
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
04%44%73%x3.3 k66 k
11%30%80%x67041 k
20%0%0%x00

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2022