ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife4.01 → Run #1680819

tennisist (foam)

Conway3D:
mutated Battlestar
1b2Z5L6Z…(28)…ztz@HoKX
0v0V2f2L…(36)…BtCpDWGW
0J1v1Z3v…(26)…yXHvHZJU
Run #1680819: 10000 / 23889
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
04%43%65%x3.9 k66 k
11%27%82%x49824 k
20%0%0%x00

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2022