ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife4.01 → Run #1680820

tennisist (foam)

Conway3D:
mutated Battlestar
1b2Z5L6Z…(28)…ztz@HoKX
0v0V2f2L…(36)…BtCpDWGW
0J1v1Z3v…(26)…yXHvHZJU
Run #1680820: 10000 / 46504
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
04%48%63%x4.5 k69 k
11%37%75%x1.1 k47 k
20%0%0%x00

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2022