ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife3.34 → 368:134567,13567:47,12678:138+657d8dd4be3c073844fc771160734bc1

368:134567,13567:47,12678:138+657d8dd4be3c073844fc771160734bc1

Conway3D:
mutated Aphrodite
1v2H3r3t…(24)…BtB@HXL@
0p0r0v0V…(30)…eWxvBoJV
192X3t3v…(20)…7ZwUzZDX
Run #645122: 5000 / 53105
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
00%0%0%d00FF000
146%97%0%cccD005.3 k53 k
20%10%13%-00

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2021