ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife3.34 → 35678:236,24678:34568,14568:257+98c8e4be4c3c4cf1edb88e1fa1eedf2d

35678:236,24678:34568,14568:257+98c8e4be4c3c4cf1edb88e1fa1eedf2d

Conway3D:
mutated Amovores
5J7XaJeX…(28)…B@CtCZGV
0p0t1Z2H…(38)…BWHUJZLV
1p1v2V3V…(32)…yHBUBZGW
Run #701984: 5000 / 35
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
088%98%1%cccD0000
184%100%0%777D001335
265%98%2%-00

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2021