ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife3.50 → 35678:5678,347:235,12:1+3124151f88702acb263f0dcb03842506

35678:5678,347:235,12:1+3124151f88702acb263f0dcb03842506

Conway3D:
mutated Prehistorik
1X1Z2r2v…(38)…BpBUCZHX
0v0$2d5Z…(38)…CpCWDZHo
1r1@2V3V…(28)…y@BZHpJ@
Run #709857: 2800 / 0
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
098%99%1%777FF05.4 k5.2 k
10%10%0%ff0D0000
20%10%0%ff0D0000

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2021