ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife3.34 → 35678:5678,347:235,12:1+29b4240f79823a10d13cca639cee6283

35678:5678,347:235,12:1+29b4240f79823a10d13cca639cee6283

Conway3D:
mutated Prehistorik
1b2b2L2X…(30)…y@AZBLJU
091V4G5Z…(30)…xvyoCWHo
0G0V2H4X…(20)…yVzvGVJZ
Run #710039: 2000 / 0
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
02%3%25%d0086169
192%99%1%777FF000
285%99%1%777D0000

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2021