ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife3.50 → 36:23578,135678:5,3478:35678+a55a153b5899f496c0f927aa39b7e628

36:23578,135678:5,3478:35678+a55a153b5899f496c0f927aa39b7e628

Conway3D:
mutated Cannonade
0f0F0H1o…(34)…yEyVzZH@
1u2b2Z4G…(30)…zvAZDV@V
0J2t2Z2@…(36)…BvBUCrJ@
Run #844732: 600 / 0
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
084%100%1%77711
174%99%1%77700
20%0%0%d00FF000

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2021