ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife3.38 → 37:34567,14:678,158:1458+233a3dc07171d6890c1382f7ef2a583f

37:34567,14:678,158:1458+233a3dc07171d6890c1382f7ef2a583f

Conway3D:
mutated Aphrodisiac
2s4L4X4Z…(24)…yryvyEDZ
0e0p1V2v…(28)…xbyfBr@W
2J2@5Z6v…(34)…BZCtDXHZ
Run #853188: 1400 / 34455
zfillinspreadvariatstoppedorgaNorgaΣ
00%0%0%d00D0000
150%100%0%777FF05.1 k34 k
20%5%7%d0000

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2021