ALIFE.ERUDITOR.RU

GLife3.34Catalog → d00;cccD00;cccD00; (so-so)

What is Glife?
“Catalog” is a categorized list of glifes.
The most interesting glifes are “named” and presented in the “Gallery”.
Those that are manually processed and categorized are “typed”, they are here on the left.
All others are devided into 3 categories (good, so-so and bad) by machine.

Family filter: | Conway | Conway3D | Tricolor | TricolorR | Langton | Conway3T | Conway3D3T | Tricolor3T | TricolorR3D3T | Partit1 | Partit3C |


gl_id
run_id
datetimefamilynamedtyped notaset mutaset nturn stopped fil spr var
1286807
1395268
2021-03-27 17:11:14 Conway3D3T 345:7 2500 D00 45 95 01
12467:2357 cccD00 45 95 01
01:0123568 cccD00 45 95 01

929969
1019940
2020-12-11 10:57:36 Conway3D 35:3478 0@4L4X6@…(22)…zoCXHrHt 4300 d00 00 00 50
458:5 0d0F292r…(44)…CZDVGHHo cccD00 86 99 00
1234578:123467 2v2F2Z5q…(38)…B@D@HpJU cccD00 89 99 00

903000
992783
2020-12-11 04:02:35 Conway3D 3456:56 2o2Y4Ubv…(20)…wJxvBvHU 2900 D00 18 28 03
14578:47 0p0t2r4V…(34)…zZAZHvJV cccD00 58 99 00
123:12345 2V2@5Fbv…(32)…HoHqHXJV cccD00 48 99 00

796026
884731
2020-12-10 20:31:43 Conway3D 35678:5678 0@1o2s2X…(28)…ALBFGXHZ 1900 d00 03 03 27
347:235 092K3Z4K…(26)…xqyEzpHV cccD00 90 98 00
12:1 1p2f2V4L…(40)…CtCZDZL@ cccD00 90 98 00

778692
867207
2020-12-10 19:15:43 Conway3D 3456:56 0H4I6Xbs…(28)…CvCZDZL@ 1200 D00 59 70 00
14578:47 0p0t3Z7V…(28)…BECZHtH@ cccD00 72 98 00
123:12345 0a0t0J1v…(40)…BLBWB@DZ cccD00 51 98 00

754486
843001
2020-12-10 16:52:51 Conway3D 35678:5678 0b0v2b2v…(26)…BpBrCUCZ 2500 d00 04 05 13
347:235 090t0J1d…(30)…e@fVD@HX cccD00 91 98 00
12:1 0d1v2H2V…(30)…BpBZDVGV cccD00 86 98 00

736565
824970
2020-12-09 19:46:10 Conway3D 34:35678 0r1r2o3v…(28)…AHAZBvCZ 1600 D00 01 10 00
234567:1234678 0d0W1d1V…(38)…zZCVGZH@ cccD00 89 96 01
12346:35678 0V192t2F…(44)…zvAJA@CW cccD00 90 96 01

669182
757097
2020-12-07 17:03:47 Conway3D 345:3 2X5UdXfX…(26)…HrHVH@KV 4300 D00 89 94 01
2467:234567 0d0Z1d1p…(36)…zWAWBvCU cccD00 82 98 01
1456:1368 4W4@5p5q…(28)…CXGVH@JU cccD00 70 99 00

646798
727432
2020-12-03 00:33:07 Conway3D 35678:5678 0v0L1d3r…(32)…BZC@HrJ@ 4700 d00 04 05 11
347:235 090L3t3u…(34)…BUBZB@GU cccD00 89 98 00
12:1 5V7VaZbp…(32)…C@HXKVK@ cccD00 82 97 00

646795
727429
2020-12-03 00:32:59 Conway3D 35678:5678 1s4X5t5J…(34)…BpBFBXC@ 2200 d00 03 04 15
347:235 090Z2p2t…(28)…yVy@CtL@ cccD00 91 98 01
12:1 192F2Z5r…(30)…BLCvD@GX cccD00 92 98 01

646067
726701
2020-12-03 00:05:41 Conway3D 35678:5678 1@4I5t5@…(24)…ztBJCZHX 3400 d00 03 04 18
347:235 091$3V5G…(24)…BvDXD@G@ cccD00 90 98 01
12:1 1v2v2H2X…(26)…zvzVzXz@ cccD00 80 98 01

645679
726313
2020-12-02 23:50:47 Conway3D 35678:5678 0L1v1X1Z…(36)…vXxZAHBv 2800 d00 04 05 08
347:235 09191d1q…(44)…BvBZGWH@ cccD00 94 97 00
12:1 2v2L5p5@…(22)…D@HrL@@Z cccD00 90 98 00

645008
725642
2020-12-02 23:26:20 Conway3D 35678:5678 0t2o2s2V…(30)…xtyvBtCZ 4300 d00 03 05 18
347:235 0p0V0Z4Z…(36)…AZBtJZJ@ cccD00 82 98 01
12:1 0t4H5J6t…(26)…BVB@DVLV cccD00 74 98 01

644517
725151
2020-12-02 23:08:13 Conway3D 35678:5678 0H0L1Z2v…(38)…y9BLCrGF 3000 d00 04 05 13
347:235 092W3@5p…(28)…y@BrCUHv cccD00 89 98 01
12:1 2a2r2X4J…(36)…BVC@Hv@V cccD00 74 98 01

643922
724556
2020-12-02 22:45:41 Conway3D 35678:5678 0r0t1r1X…(44)…C@HrHvHU 2700 d00 04 05 12
347:235 091q1Z3u…(24)…xqyJAXHX cccD00 92 98 00
12:1 0L1d2v2F…(32)…xfyZBpGZ cccD00 87 98 00

643779
724413
2020-12-02 22:40:48 Conway3D 35678:5678 1o1s2s2V…(20)…AJHrHXH@ 2000 d00 03 04 14
347:235 090v1q5q…(34)…BJBUCpDV cccD00 90 98 00
12:1 0V1v2X4H…(38)…CVCZHZH@ cccD00 90 98 00

643654
724288
2020-12-02 22:35:49 Conway3D 35678:5678 0r1v1V2o…(32)…BLCUCZHX 2500 d00 03 04 21
347:235 091b1f2$…(30)…HvH@JZLZ cccD00 93 98 01
12:1 0d1r1v2L…(34)…AVAXCXC@ cccD00 89 98 01

643416
724050
2020-12-02 22:27:35 Conway3D 35678:5678 0r2d2v3U…(34)…zrzXB@C@ 2700 d00 04 05 15
347:235 090W1u2p…(36)…zvzWC@DX cccD00 92 97 00
12:1 0X1@5ZaV…(24)…HrHVJ@KV cccD00 87 97 01

642947
723581
2020-12-02 22:10:13 Conway3D 35678:5678 1o2r4H4V…(44)…BrBJBZDZ 3200 d00 04 05 14
347:235 093p3q3u…(26)…x@zWBtCv cccD00 90 98 00
12:1 0V294X7Z…(38)…BXB@CZJX cccD00 90 98 00

642508
723142
2020-12-02 21:54:30 Conway3D 35678:5678 0v0@1r1s…(18)…ytBZCUHr 3400 d00 04 05 12
347:235 091W2K2Z…(28)…ztBpCtHX cccD00 89 98 00
12:1 0d0f0G2p…(42)…D@H@LVLX cccD00 87 98 01

642396
723030
2020-12-02 21:50:03 Conway3D 35678:5678 0f0v0H2L…(34)…BUCtJXLZ 2800 d00 04 04 16
347:235 090p0W1q…(30)…yLAVBtBZ cccD00 91 98 00
12:1 0d0L1a2V…(32)…A@BvBZC@ cccD00 86 98 00

641974
722608
2020-12-02 21:33:28 Conway3D 35678:5678 0t0J0@1o…(34)…yHy@BrBZ 1800 d00 03 04 11
347:235 094K5t5V…(26)…BpCtC@LZ cccD00 91 99 01
12:1 4F5XbrfZ…(28)…GZJZKVKX cccD00 85 99 01

641641
722275
2020-12-02 21:20:22 Conway3D 35678:5678 0b0f0F1b…(32)…wHxvBHHZ 4600 d00 04 05 13
347:235 07092F2W…(24)…yaB@CUKX cccD00 91 98 00
12:1 1t4L5p5L…(26)…x9yZBFHZ cccD00 85 98 00

641507
722141
2020-12-02 21:15:38 Conway3D 35678:5678 0t0F1o2Z…(32)…AHCZGJG@ 2200 d00 03 04 18
347:235 090v194W…(26)…ztBZC@HV cccD00 92 98 00
12:1 1X1Z2p2t…(38)…zpAVDXJX cccD00 92 98 00

641118
721752
2020-12-02 21:01:33 Conway3D 35678:5678 0F2o2Z3t…(28)…yZBZHoJX 2400 d00 03 05 14
347:235 091W2b2F…(36)…BFCZLVLZ cccD00 91 98 00
12:1 0q1p1@2r…(26)…y@GVKVK@ cccD00 87 98 00

641070
721704
2020-12-02 20:59:48 Conway3D 35678:5678 2s2Z3v5p…(24)…xtzpBvGJ 4500 d00 04 05 11
347:235 0p0t2p2Z…(26)…yoyVHZH@ cccD00 85 98 01
12:1 0G1X2p2t…(36)…B@DXHZLX cccD00 79 98 01

640670
721304
2020-12-02 20:45:01 Conway3D 35678:5678 0v1Z2I2V…(28)…HoHrKULX 2700 d00 03 05 08
347:235 091V2b2p…(36)…xqzZCZL@ cccD00 92 98 01
12:1 0F0G4H6X…(36)…BvBXCVJ@ cccD00 90 99 00

640664
721298
2020-12-02 20:44:46 Conway3D 35678:5678 0v1b1f2H…(36)…HXK@LXL@ 2900 d00 04 05 07
347:235 090t191q…(34)…yVBvH@LV cccD00 93 98 00
12:1 2a4L6pwr…(36)…B@H@KZL@ cccD00 87 98 00

640474
721108
2020-12-02 20:37:18 Conway3D 35678:5678 2d3X5veX…(26)…AZBZCXHo 2400 d00 04 05 09
347:235 090p292p…(42)…ztzWD@J@ cccD00 96 98 01
12:1 0Z1r2H4L…(40)…ztBtBFG@ cccD00 93 98 01

640108
720742
2020-12-02 20:24:15 Conway3D 35678:5678 0@3YbUd@…(30)…CtGXGZHZ 1800 d00 03 04 19
347:235 090Z3p3Z…(26)…yZAECWGJ cccD00 92 98 01
12:1 2r2F3V4Z…(36)…BVCrCvCZ cccD00 89 98 01

639783
720417
2020-12-02 20:12:48 Conway3D 35678:5678 1f1v1Z2V2Z4@ytAX 4900 d00 04 05 07
347:235 091t1$2$…(34)…x@BtHvLX cccD00 90 98 00
12:1 0v1p1Z2Z…(36)…BtB@CXGV cccD00 88 98 00

639199
719833
2020-12-02 19:52:01 Conway3D 35678:5678 0f0t0J1d…(40)…AJCXHXJU 3700 d00 04 05 08
347:235 090f0v0L…(32)…BpBvDVJV cccD00 92 97 00
12:1 0L0Z4F5p…(32)…yFy@H@JZ cccD00 86 97 00

639129
719763
2020-12-02 19:49:39 Conway3D 35678:5678 0H1X5p5t…(36)…BZCXGUJZ 3400 d00 04 05 12
347:235 0p0V191f…(26)…AEA@BWCZ cccD00 87 98 00
12:1 1r2Z5typ…(22)…DVH@LX@X cccD00 81 98 00

639070
719704
2020-12-02 19:47:03 Conway3D 35678:5678 0b1r2Z3p…(26)…ypALCULX 3500 d00 02 03 18
347:235 0p0V1f1Z…(42)…CUCWGWJV cccD00 90 99 00
12:1 0t0@2@4H…(40)…CZGJGXL@ cccD00 82 99 00

638895
719529
2020-12-02 19:40:50 Conway3D 35678:5678 0L2Z6Ybo…(32)…BLBZGUJU 4100 d00 03 04 11
347:235 09191t2q…(30)…CWDZGWLX cccD00 89 98 00
12:1 0t2v3V4Z…(26)…BZC@Ht@Z cccD00 72 98 00

638411
719045
2020-12-02 19:23:14 Conway3D 35678:5678 1V3p5v6XyZBv 2500 d00 03 04 13
347:235 090t194J…(46)…B@DXGHGU cccD00 93 98 00
12:1 0G1p2X2Z…(38)…C@D@HZJ@ cccD00 89 98 00

638079
718713
2020-12-02 19:11:56 Conway3D 35678:5678 0v1o1s3X…(22)…AVCXCZHo 1800 d00 03 04 16
347:235 092q2G2V…(48)…CUC@GU@X cccD00 91 98 01
12:1 0V0X1p2Z…(36)…BrBHHVH@ cccD00 94 98 01

637915
718549
2020-12-02 19:06:03 Conway3D 35678:5678 0H0J1V2o…(32)…CXGHGJG@ 3000 d00 04 05 17
347:235 093u3X4J…(34)…BHBZCZJV cccD00 90 98 01
12:1 0q2t2L4H…(30)…AVBFCpC@ cccD00 80 98 01

637862
718496
2020-12-02 19:03:44 Conway3D 35678:5678 1d1X5HdU…(28)…z@GLJZL@ 3300 d00 04 05 10
347:235 090f0v2u…(36)…AXBUH@JV cccD00 91 98 00
12:1 0@2p2V5V…(26)…AJBHBXBZ cccD00 89 98 00

637854
718488
2020-12-02 19:03:25 Conway3D 35678:5678 1o2o5Ubo…(28)…AHHrJUL@ 2300 d00 03 05 16
347:235 0p0L2f5p…(34)…DZG@HZJX cccD00 75 98 01
12:1 1t2t2Z2@…(36)…yryFyXKZ cccD00 69 98 01

637853
718487
2020-12-02 19:03:22 Conway3D 35678:5678 0p0X1o2I…(36)…A@BpBvCr 4300 d00 03 04 22
347:235 090J191t…(40)…J@KVLXL@ cccD00 93 98 00
12:1 1v2p4XaF…(30)…AZBrBZHr cccD00 90 98 01

637511
718145
2020-12-02 18:51:12 Conway3D 35678:5678 0v0L2E5v…(38)…BrCZC@KZ 2300 d00 03 04 13
347:235 09192F4J…(18)…6VwEyGKV cccD00 94 98 00
12:1 1X2r2@5r…(32)…CVHvJVJZ cccD00 89 98 00

637474
718108
2020-12-02 18:49:46 Conway3D 35678:5678 1b2L5@aX…(26)…AZBrGFL@ 4000 d00 03 04 26
347:235 092G2Z3X…(40)…C@G@J@LX cccD00 89 99 01
12:1 0t0L0@1d…(44)…BpBZHVK@ cccD00 83 99 01

636919
717553
2020-12-02 18:28:42 Conway3D 35678:5678 0J1f2X2Z…(28)…yJyVBpBr 4800 d00 04 05 08
347:235 090F0L1f…(42)…CrCZKZLV cccD00 93 98 00
12:1 1v2F3Z4J…(28)…BVHtHZJV cccD00 88 98 00

636725
717359
2020-12-02 18:21:28 Conway3D 35678:5678 0b0J0@1s…(34)…AFJ@KZLX 1700 d00 04 05 14
347:235 090V294W…(24)…xqxZyVD@ cccD00 90 98 01
12:1 0V1t2p2v…(48)…GXHXLXL@ cccD00 94 98 00

636687
717321
2020-12-02 18:20:11 Conway3D 35678:5678 1s3p3X3Y…(28)…y@zpzZBr 4900 d00 04 05 17
347:235 090t0Z1b…(28)…wqyVztGJ cccD00 88 97 00
12:1 0G292r2H…(42)…BrCXDXHr cccD00 85 97 00

635901
716535
2020-12-02 17:50:35 Conway3D 35678:5678 0@1d2r5p…(24)…y@AFBvCX 3300 d00 03 05 07
347:235 091t2G2$…(26)…yXy@C@HX cccD00 88 98 00
12:1 0d0F0G0V…(38)…AXCtHZ@X cccD00 91 98 00

634627
715261
2020-12-02 17:02:15 Conway3D 35678:5678 2o2v4L5v…(24)…ytyFB@J@ 3300 d00 03 04 15
347:235 092f2V2$…(32)…zWALBpCW cccD00 92 98 00
12:1 2v2@3v4X…(30)…BHBXGVH@ cccD00 87 98 00

634503
715137
2020-12-02 16:57:53 Conway3D 35678:5678 2o4E6Xbr…(24)…BrBJCXHZ 4800 d00 04 05 04
347:235 093u3Z4Z…(22)…fZy8ytBL cccD00 89 98 00
12:1 0d0J2r4V…(36)…BZCXDXJV cccD00 86 98 00

634457
715091
2020-12-02 16:56:18 Conway3D 35678:5678 2H2Z5r5L…(28)…BtC@GXJX 2700 d00 04 05 10
347:235 091t2$3X…(30)…yqAVBrBU cccD00 90 98 01
12:1 2Z3v4H4Z…(24)…xpytAZKX cccD00 83 98 00

634431
715065
2020-12-02 16:55:05 Conway3D 35678:5678 1r2Z4Iyv…(22)…BvCXGFHX 4500 d00 04 05 12
347:235 090J1t2u…(40)…BUCUGJLX cccD00 87 97 00
12:1 0f0J1t1X…(30)…AXBXB@GV cccD00 80 97 00

634397
715031
2020-12-02 16:53:41 Conway3D 35678:5678 0p0X2@5t…(30)…BZC@GUH@ 4800 d00 03 05 20
347:235 090$1u1V…(40)…BHBZCWLX cccD00 90 98 00
12:1 1d3p4J5H…(32)…BrCvHrJV cccD00 83 98 00

633909
714543
2020-12-02 16:36:12 Conway3D 35678:5678 0p1o1s2o…(34)…ztBpHoHt 2600 d00 03 04 17
347:235 091p2Z5q…(36)…B@C@GZHv cccD00 93 98 00
12:1 1a2d2J4V…(32)…wfyVyZDV cccD00 85 98 00

633796
714430
2020-12-02 16:31:54 Conway3D 35678:5678 0b0@1929…(30)…y9yvBZCZ 4500 d00 03 04 09
347:235 093t3V5G…(40)…CUC@HoHq cccD00 83 98 00
12:1 0f1t1Z2@…(30)…ytBvBXLX cccD00 77 98 00

633792
714426
2020-12-02 16:31:44 Conway3D 35678:5678 3p4E5v5@…(22)…AXHXJXLZ 3700 d00 03 05 14
347:235 091t1W2p…(34)…ALBWHZ@@ cccD00 93 98 00
12:1 0Z2p2Z5t…(36)…BvCvCZKZ cccD00 88 98 00

633684
714318
2020-12-02 16:27:41 Conway3D 35678:5678 2X2Z4L5p…(32)…CtCZC@GZ 3900 d00 04 05 09
347:235 090p0v0$…(42)…BHBUCpCt cccD00 93 98 00
12:1 0@292t5Z…(24)…CVGXHvL@ cccD00 89 98 00

633202
713836
2020-12-02 16:10:20 Conway3D 35678:5678 191s1V2o…(46)…GUHrJ@LX 2500 d00 02 03 15
347:235 091p2u2Z…(34)…CWJVJXLX cccD00 92 99 00
12:1 1v2L2V5p…(30)…yZz@B@CV cccD00 91 99 00

632815
713449
2020-12-02 15:54:52 Conway3D 35678:5678 033v4H4X…(28)…z@AZBXJU 1700 d00 03 04 18
347:235 092q2V3p…(32)…yVzvzWBW cccD00 94 98 01
12:1 6@7@aJbX…(24)…AJBLCVGH cccD00 87 98 01

632742
713376
2020-12-02 15:52:25 Conway3D 35678:5678 0r0X0Y1o…(32)…wVxpAXBZ 3400 d00 03 04 15
347:235 090J0L1q…(30)…yqyXyZLX cccD00 89 98 00
12:1 0d0t0X1r…(32)…yFyXCVCX cccD00 82 98 00

631901
712535
2020-12-02 15:20:09 Conway3D 35678:5678 0H0Y1b3v…(20)…x@ypzXHt 4600 d00 04 05 11
347:235 090d1q2u…(36)…ALAXBrHZ cccD00 92 97 00
12:1 2a2v2Z3r…(40)…BZCtDVGH cccD00 85 97 00

631825
712459
2020-12-02 15:16:56 Conway3D 35678:5678 0L1b2E2I…(34)…BXGUH@JZ 4900 d00 04 05 14
347:235 090L1t1$…(32)…zWAVBJJ@ cccD00 92 97 00
12:1 1Z2p2r2V…(18)…y@AZA@Br cccD00 89 97 00

631695
712329
2020-12-02 15:12:01 Conway3D 35678:5678 0Y2E2Z4I…(34)…A@BpBvHX 2900 d00 03 04 09
347:235 091W1Z2u…(24)…w@xayfCZ cccD00 90 98 00
12:1 0L1a1r3X…(42)…DZGLGVHV cccD00 80 98 00

631372
712006
2020-12-02 14:59:40 Conway3D 35678:5678 0Y192v2X…(18)…yfAVBpCX 2500 d00 04 05 22
347:235 091W2F2Z…(44)…BpBrCZLV cccD00 91 97 01
12:1 1p2J2Z3Z…(36)…AJBZJXLZ cccD00 92 97 01

631123
711757
2020-12-02 14:50:15 Conway3D 35678:5678 0f2H2L2X…(34)…zvAHAJBv 2400 d00 04 05 16
347:235 090d2b3p…(42)…CrD@HqJ@ cccD00 87 98 00
12:1 0V1V5t5v…(30)…yrzrztC@ cccD00 82 98 00

631063
711697
2020-12-02 14:47:55 Conway3D 35678:5678 030f0J1@…(42)…DZGUHoLZ 2900 d00 03 04 13
347:235 091u4V5q…(22)…7@yXA@BZ cccD00 90 99 00
12:1 0X2L3r6V…(32)…yrBHBJHp cccD00 78 99 00

630789
711423
2020-12-02 14:36:53 Conway3D 35678:5678 0F2o2r3U…(20)…a@ypCrHv 4400 d00 03 04 15
347:235 090L1q5p…(38)…zpztA@J@ cccD00 91 98 00
12:1 1v1V2L3t…(32)…AFBpBFCZ cccD00 78 98 00

630754
711388
2020-12-02 14:35:33 Conway3D 35678:5678 1V2o6taH…(32)…GUHvKXL@ 2100 d00 03 04 18
347:235 090f0V2q…(32)…zpzrBZHX cccD00 90 98 01
12:1 0V1f1t2p…(32)…xpxXAFBv cccD00 93 98 01

630576
711210
2020-12-02 14:29:10 Conway3D 35678:5678 0@2Z2@5p…(42)…AVCUCZHt 2500 d00 03 05 16
347:235 090L0Z1d…(36)…CUGJHvHZ cccD00 88 98 01
12:1 0q0Z1p2r…(24)…yty@AJCZ cccD00 82 98 01

630278
710912
2020-12-02 14:18:28 Conway3D 35678:5678 1@4V4X5t…(34)…AJAVBpBr 2900 d00 04 05 06
347:235 090Z1f2F…(36)…DZD@HtLZ cccD00 91 98 00
12:1 192r2Z4@…(20)…BvCZDZD@ cccD00 87 98 00

629957
710591
2020-12-02 14:05:53 Conway3D 35678:5678 0t2Z5v6U…(26)…yFBtBvBL 4700 d00 04 05 11
347:235 0p0Z1u2p…(36)…wJyty@H@ cccD00 81 98 01
12:1 0V1d2f2L…(38)…BrBtBLDX cccD00 79 98 01

629753
710387
2020-12-02 13:58:28 Conway3D 35678:5678 0H1v5p5v…(22)…GZHoJXKX 3100 d00 03 05 15
347:235 092t2F3t…(38)…yZBtHVJV cccD00 92 98 00
12:1 0L2t2V2Z…(34)…DVDXHtHZ cccD00 88 98 00

629090
709724
2020-12-02 13:32:29 Conway3D 35678:5678 195U6X6Y…(22)…yHB@CUHv 1900 d00 03 04 22
347:235 091p2$6X…(30)…BUBWG@J@ cccD00 91 98 00
12:1 0t0V0Z1a…(44)…CtHpHVLZ cccD00 91 98 00

629046
709680
2020-12-02 13:30:43 Conway3D 35678:5678 0b0v1b4H…(22)…BrCtCvKU 2100 d00 04 05 14
347:235 090L1p1W…(50)…y@AVB@CZ cccD00 94 98 00
12:1 1t2r3X5p…(38)…yfyHzXLV cccD00 91 98 00

579489
660056
2020-11-26 20:40:08 Conway3D 368:134567 4L5Z6X7Y…(30)…BLCvHrL@ 1100 D00 82 94 03
13567:47 0d0W2u2G…(32)…yUBZHrKX cccD00 76 95 02
12678:138 1r1X2H5J…(22)…ztALHVL@ cccD00 66 97 02

570685
651252
2020-11-26 14:41:16 Conway3D 368:134567 0U5V6VaL…(30)…BJCUHoLX 1700 d00 00 03 01
13567:47 0p0t1X3V…(24)…AHAWBvBZ cccD00 47 98 00
12678:138 0Z1v2r3v…(26)…BHBLCvHp cccD00 28 98 00

2020-10-01
eruditor.ru © 2019-2021